Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz rejestracyjny Hackathon+

Formularz rejestracyjny Hackathon+

Jeżeli jesteś Kapitanem Zespołu, odpowiedz również na poniższe pytanie

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (IZ POPC), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl.

2. Dane osobowe zbierane są przez MIiR wyłącznie w celu realizacji Programu Polska Cyfrowa, w szczególności w celu organizacji Hackathonu – maratonu programowania, w tym zadań polegających na prezentacji projektów, wydania przyznanych nagród, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

4. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do uczestnictwa w Hackatonie, nie jest ono możliwe bez ich podania.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane/powierzone do przetwarzania podmiotom zaangażowanym w organizację wydarzenia, realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ POPC oraz specjalistycznym firmom, przeprowadzającym na zlecenie IZ POPC kontrole i audyty.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Dane osobowe związane z realizacją programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach konkretnego programu operacyjnego.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) cofnięcia, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku wątpliwości odnośnie przetwarzania powierzonych danych osobowych, istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w MIiR wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję zawarte w nim warunki.

Oświadczam, że dane podane przeze mnie w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Hackathonie.

Wyrażam zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora mojego wizerunku w ramach Hackathonu w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych.

8+8=