Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bartosz Stępień

Związany zawodowo z trzecim sektorem od 2000 roku. Wieloletni pracownik Polskiego Związku Głuchych (PZG) w Łodzi. Od 2015 roku zatrudniony w utworzonej przez PZG i fundację Subsidium Spółdzielni Socjalnej Fado.

Zaangażowany w działania monitoringowe i doradcze w dziedzinie stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Regionalnych Programach Operacyjnych. Odpowiedzialny za realizację audytów dostępności architektonicznej, m.in. Muzeum Miasta Warszawy oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Stały współpracownik Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w zakresie opiniowania projektów budowlanych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Współautor Łódzkiego Standardu Dostępności.