Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Regulamin

Regulamin Hackathon+

I. Wstęp

 1. Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi odbywać się będzie wydarzenie pod nazwą „Hackathon+” (zwany dalej „Hackathonem”).
 2. Organizatorem Hackathonu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 3. Hackathon odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2019 r. w PGE Narodowy – Centrum Konferencyjne Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

II. Zasady i warunki udziału

 1. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Hackathonie, ani kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
 2. W Hackathonie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów, Wykonawcy, oraz członkowie ich rodzin.
 3. Uczestnicy i Uczestniczki podczas Hackathonu tworzą aplikacje, aplikacje mobilne i serwisy internetowe lub ich prototypy, zwane dalej „projektem”, mające na celu znoszenie barier w dostępności.
 4. Technologia wykonania projektu jest dowolna, z zastrzeżeniem II. pkt. 5.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji konkursowej jest udzielenie Organizatorowi licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących oprogramowaniem i licencji MIT w zakresie utworów będących oprogramowaniem.
 6. Do udziału w Hackathonie niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 7. Prace w trakcie Hackathonu będą prowadzone w zespołach od 3 do 7 osób. Uczestnicy/ Uczestniczki nie mogą brać udziału w pracach więcej niż 1 zespołu.
 8. Uczestnikami/Uczestniczkami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Uczestnicy/Uczestniczki nie mogą tworzyć projektów sprzecznych z prawem, wykorzystujących zakazane treści lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. Każdy członek zespołu jest zobowiązany do złożenia oświadczeń o:
  a) ukończeniu 18 lat,
  b) zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków,
  c) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora w celu organizacji i promocji wydarzenia oraz jego efektów (informacja o wynikach prac) przez Organizatora,
  d) zgodności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ze stanem faktycznym,
  e) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
  f) braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Hackathonie. Organizator ma wyłączoną odpowiedzialność z tego tytułu.

Brak złożenia oświadczeń uniemożliwia rejestrację

III. Zasady zgłoszenia

 1. Rejestracja do udziału w Hackathonie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.hackathon.miir.gov.pl. Maksymalna liczba Uczestników wynosi 100 osób.
 2. Rejestracja internetowa Uczestników Hackathonu w ramach stworzonych Zespołów trwa od 23.09.2019 r. do 11.11.2019 r. do godziny 12:00. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu.
 3. Zgłoszenie zawierać będzie następujące dane:
  a) Nazwa zespołu,
  b) Imię i nazwisko,
  c) Adres e-mail,
  d) Numer telefonu,
  e) Opis specjalnych potrzeb w celu zapewnienia dostępności Hackathonu np. dla osób z niepełnosprawnościami,
  f) Opis pomysłu na projekt hackathonowy.
 4. Kapitan zespołu wypełnia dane od a) do f), pozostali uczestnicy od a) do e).
 5. W celu przesłania formularza rejestracyjnego konieczne jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Hackathonie.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie decyduje Organizator.
 8. Każdy Zespół w zgłoszeniu określa temat, którego będzie dotyczył projekt. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia tematu wskazanego przez Zespół.
 9. Decyzja o przyjęciu na Hackathon podejmowana jest na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu i ma charakter ostateczny. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby uczestników, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 9. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu lub braku zakwalifikowania do udziału drogą mailową, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Hackathonu na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, z zastrzeżeniem III. pkt. 10.
 10. Organizator może utworzyć listę rezerwową zespołów. W przypadku dopuszczenia do udziału w Hackathonie zespołu z listy rezerwowej, zarejestrowane osoby otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu do udziału drogą mailową na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym (bez zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa w III. pkt. 9).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz skradzione podczas wydarzenia.
 12. Możliwy jest zdalny udział w Hackathonie, przy czym co najmniej jedna osoba z zespołu musi być obecna na miejscu. Organizator zastrzega sobie możliwości rezygnacji ze zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku zgłoszenia do tej formy udziału większej niż trzy liczby zespołów.

IV. Przebieg Hackathonu

 1. Hackathon rozpocznie się dnia 23 listopada 2019 r. o godzinie 9.00, a zakończy się dnia 24 listopada 2019 r. około godziny 18.00.
 2. Szczegółowy program Hackathonu opublikowany jest na stronie internetowej: www.hackathon.miir.gov.pl
 3. Zakwalifikowani Uczestnicy/Uczestniczki rejestrują swój udział wpisując się na listę obecności pierwszego dnia Hackathonu. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem podczas rejestracji swojej obecności (udziału) w Hackatonie w lokalizacji wydarzenia.
 4. Uczestnikom/Uczestniczkom zapewnia się:
  a) miejsce do pracy,
  b) pomoc mentorów,
  c) dostęp do internetu za pomocą zabezpieczonej sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
  d) zasilanie elektryczne,
  e) projektor multimedialny wraz z komputerem i niezbędnym oprogramowaniem przeznaczone do prezentacji Projektów,
  f) wyżywienie oraz napoje,
  g) strefę wypoczynku.
 5. W pozostałym zakresie Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w szczególności oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi oraz sprzętu.
 6. Uczestnicy są zobowiązaniu do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie PGE Narodowego (PDF).
 7. Zgłoszony do oceny projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników/Uczestniczek

V. Konkurs i nagrody

 1. W ramach Hackathonu prowadzony będzie konkurs na stworzenie najlepszych projektów.
 2. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone według oceny Jury.
 3. Organizator przekaże najlepszym zespołom nagrody pieniężne o łącznej wysokości 40 000,00 zł netto.
 4. Nagrody Organizatora zostaną podzielone w następujący sposób:
  a) 20 000,00 zł netto na Zespół - za pierwsze miejsce;
  b) 12 000,00 zł netto na Zespół - za drugie miejsce;
  c) 8 000,00 zł netto na Zespół - za trzecie miejsce.
 5. Odbiór nagród poprzedzony będzie podpisaniem protokołu odbioru przez każdego z członków nagrodzonych zespołów.
 6. Organizator może przyznać inne nagrody poza nagrodami głównymi w postaci wyróżnień.

VI. Komisja konkursowa (Jury)

 1. Organizator powoła Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz eksperci zewnętrzni.
 2. Do zadań Jury należy w szczególności wybór laureatów Hackathonu oraz podjęcie decyzji o podziale nagród i przyznaniu ewentualnych wyróżnień.
 3. Decyzje Komisji mają charakter ostateczny.

VII. Wybór laureatów

 1. Po ukończeniu pracy Uczestnicy/Uczestniczki prezentują projekt przed Jury.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki prezentują projekty w kolejności wskazanej przez Wykonawcę.
 3. Kryteria oceny zostaną opublikowane nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Hackathonu.
 4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danego projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji powstania projektu.
 5. Wyniki Hackatonu zostaną ogłoszone po prezentacji projektów, a także opublikowane na stronie internetowej: www.hackathon.miir.gov.pl.

VIII. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy/Uczestniczki gwarantują, że zrealizowane podczas Hackathonu projekty będą ich autorstwa/współautorstwa i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki udzielają Organizatorowi zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych, w tym na stronach www Organizatora.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki są odpowiedzialni względem Organizatora za wszelkie wady prawne współtworzonego przez siebie projektu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązują się do ich całkowi tego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
 4. Z chwilą przekazania projektów Organizatorowi do oceny przez Jury Uczestnicy/Uczestniczki, udzielają na swoje projekty licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących oprogramowaniem.
 5. Z chwilą przekazania projektów Organizatorowi do oceny przez Jury Uczestnicy/ Uczestniczki, udzielają na swoje projekty będące oprogramowaniem licencji MIT.
 6. Organizator na bazie licencji, o których mowa w pkt 4 i 5, może wdrożyć wybrane z zaprojektowanych rozwiązań. Jednakże w przypadku niewdrożenia projektu Uczestnikom/ Uczestniczkom będącym jego autorami nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 7. Uczestnicy/Uczestniczki mają obowiązek dopełnić swoich zobowiązań wynikających z licencji przez zamieszczenie noty licencyjnej w kodzie o następującej treści stanowiącej Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 (IZ POPC), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl.
 2. Dane osobowe zbierane są przez MIiR wyłącznie w celu realizacji Programu Polska Cyfrowa, w szczególności w celu organizacji Hackathonu – maratonu programowania, w tym zadań polegających na prezentacji projektów, wydania przyznanych nagród, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 4. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do uczestnictwa w Hackatonie, nie jest ono możliwe bez ich podania.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane/powierzone do przetwarzania podmiotom zaangażowanym w organizację wydarzenia, realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ POPC oraz specjalistycznym firmom, przeprowadzającym na zlecenie IZ POPC kontrole i audyty.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) cofnięcia, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c) otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi, d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku wątpliwości odnośnie przetwarzania powierzonych danych osobowych, istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w MIiR wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

X. Wizerunek Uczestnika/Uczestniczki

Uczestnik/Uczestniczka wraz z rozpoczęciem udziału w Hackathonie wyraża zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku w ramach Hackathonu w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Hackathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek na stronie internetowej www.hackathon.miir.gov.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu.
 6. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu Organizator lub Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły swój udział w Hackathonie.
 7. Zgłaszając udział w Hackathonie i biorąc w nim udział Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do stosowania Regulaminu, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec Organizatora i Wykonawcy.
 8. Naruszenie przez Uczestników/Uczestniczki Hackathonu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub ogólnie przyjętych zasad życia społecznego, w związku z uczestnictwem w Hackathonie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki z Hackathonu wraz z utratą prawa do nagrody.
 9. Organizator ani Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń stanowiących własność Uczestników/Uczestniczek. Uczestnicy/Uczestniczki biorą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są zobligowani do jej pilnowania. Organizator ani Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za ewentualne straty.
 10. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł/a uczestniczyć w Hackathonie. Organizator ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.
 11. Uczestnik/Uczestniczka odpowiada za szkody, jakie wyrządził/a w obiekcie organizacji wydarzenia.

UWAGA! 26.09.2019 r. nastąpiła zmiana Regulaminu w rozdziale III pkt 7.

Regulamin Hackathon 2019 (PDF 446 KB)